Vedtægter

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den 3. november 2018.

 

Organisationens navn og hjemsted

§1.  AVALAK

Stk. 2
Løvstræde 6, 3. Sal, 1152 København K

 

Organisationens formål

§2  Organisationens formål er, at varetage grønlandske studerendes, herunder tilhørende børns, daglige interesser under studietiden, såvel sociale, bolig-, økonomiske- og uddannelsesmæssige forhold, herunder; Stk. 2 Forhandle bedre vilkår for grønlandske studerende.

Stk. 3
Formidle informationer om almene danske studie relateret forhold for nye og kommende studerende i Danmark, i samarbejde med lokalforeningerne.

Stk. 4
Opfordre medlemmer af AVALAK til at samarbejde, lokalforeningerne imellem.

Stk. 5
Lokalforeningerne er forpligtet til at bidrage med at varetage de tre valgte arbejdsopgaver ved generalforsamlingen.

Stk. 6
At holde seminar, med udgangspunkt i det faglige aspekt så vidt muligt hvert år, hvor forholdene for lokalforeningernes medlemmer eller andre relevante problemstillinger tages på, samt at afholde fællestræf så vidt muligt hvert år, hvor medlemmerne mødes om sociale aktiviteter for at fremme sammenholdet og den indbyrdes forståelse.

 

Lokalforeningernes medlemmer

§3 Enhver kan blive medlem af AVALAK, såfremt organisationens formål anerkendes.

Stk. 2
Man er forpligtet til at betale det fastsatte kontingent, i perioden 1. September til 31. August. Beløbet fastsættes til generalforsamling.

Stk. 3
Medlemmer skal selv kontakte den lokalforening der hører til den region man er bosat i, og betaler direkte til lokalforeningen. Der er 4 lokalforeninger: AVALAK København, AVALAK Odense, AVALAK Aalborg og AVALAK Aarhus.

Stk. 4
Lokalforeningernes målgruppe er grønlandske studerende i Danmark.

Stk. 5
Medlemmerne er forpligtet til at respektere organisationens vedtægter.

Stk. 6
Betalende medlemmer der betaler fast kontingent har ret til alle sociale arrangementer AVALAK tilbyder.

 

Lokalforeningerne

§ 4 AVALAK er en landsorganisation med fire lokalforeninger, henholdsvis AVALAK København, AVALAK Odense, AVALAK Aalborg og AVALAK Aarhus.

Stk. 2
Lokalforeningerne har forvaltningsret over deres egen økonomi. Lokalforeningerne er forpligtede til at afgive statusrapport af lokalforeningernes drift og økonomi under hovedbestyrelsesmøder samt organisationens generalforsamling.

Stk. 3
Lokalforeningerne fastsætter selv deres vedtægter inden for rammerne af organisationens vedtægter. Ændringer af lokalforeningernes vedtægter skal straks meddeles organisationen. Ændringer af organisationens vedtægter, der vedrører lokalforeningernes vedtægter, skal ligeledes ændres i vedkommende lejlighed.

Stk. 4
Lokalforeningerne kan på vegne af AVALAK udtale sig til offentligheden og lave pressemeddelelser.

Før disse offentliggøres skal disse godkendes af organisationens hovedbestyrelse.

Stk. 5
Lokalforeningerne er forpligtede til at være vært ved afholdelse af AVALAK’s vedtægtsbestemte arrangementer jf. § 2, Stk. 6.

a. Såfremt en lokalforening er i dvale eller opløst, vil den enkelte lokalforening fritages for værtsskab det pågældende år.

b. Såfremt en lokalforening har under 5 bestyrelsesmedlemmer kan de fritages for værtsskab af vedtægtsbestemte arrangementer jf. § 2, Stk. 6.

Stk. 6 AVALAK er forpligtet til at engagere sig i lokalforeningernes drift.

 

Generalforsamlingen

§ 5 Generalforsamlingen er organisationens øverste myndighed.

Stk. 2
Generalforsamlingen afholdes hvert år, ultimo oktober eller primo november.

Stk. 3
Til generalforsamlingen kan; Formand, Kasserer, Forhandler, Informationskoordinator, Fundraiser, Hovedbestyrelsesrepræsentanter samt delegerede udpeget i lokalforeningerne som beskrevet i Stk. 4, deltage, stemme og vælges.

Stk. 4
De i § 4 berørte lokalforeninger kan hver sende 5 stemmeberettigede delegerede til generalforsamlingen.

Stk. 5
Alle deltagere til generalforsamlingen som anerkender AVALAK’s formål jf. § 2, kan stille op til bestyrelsesposterne.

Stk. 6
Alle udgifter godkendt af hovedbestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen afholdes af organisationen.

§ 6 Hovedbestyrelsen skal varsle generalforsamlingen til lokalforeningerne senest 60 dage før dens afholdelse.

Hovedbestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med 30 dages varsel.

Stk. 2.
Forslag til generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3.
Hovedbestyrelsen skal 1 uge før generalforsamlingen tilgængeliggøre indkomne forslag, dagsorden og revideret regnskab ud på hjemmesiden.

Stk. 4.
Lokalforeningernes kandidatliste til hovedbestyrelsen skal så vidt muligt sendes umiddelbart efter lokalforeningernes generalforsamling, hvor de i opstillingslisten deltagere findes, dog senest inden hovedbestyrelsens generalforsamling.

Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmerne til posterne skal skrive en årsberetning, med henblik på at overføre arbejdsopgaverne forsvarligt til den nye bestyrelse.

§ 7 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Åbning.

2. Valg af dirigent samt 2 referenter. (valg af referenter skal så vidt muligt findes blandt ikke stemmeberettigede og om muligt før generalforsamlingen.)

3. Godkendelse af dagsorden.

4. Beretning fra hovedbestyrelsen.

5. Beretning fra lokalforeningerne.

6. Diskussion og fastlæggelse af organisationens tilskud til lokalforeningerne.

7. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

8. Fastlæggelse af kontingent og fordeling af organisationens tilskud til lokalforeningerne.

9. Fremlæggelse af budgetforslag.

10. Fremlæggelse og godkendelse af ændringsforslag til vedtægterne.

11. Valg af følgende hovedbestyrelsesmedlemmer:

a. Informationskoordinator

b. Evt. Fundraiser

c. Forhandler

d. Kasserer

e. Formand

f. International Officer

12. Uddelegering af de 3 arrangementer til lokalforeningerne; Seminar, emnet blevet også besluttet ved evt. workshop, Fællestræf og Generalforsamling.

13. Eventuelt.

Stk. 2
Valgene foregår ved hemmelig afstemning.

Stk. 3
Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal med mindre andet er bestemt.

Stk. 4
Vedtægtsændringer kræver et kvalificeret flertal på 2/3 af de stemmeberettigede. Vedtægterne kan kun ændres ved den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, og er gældende fra vedtagelsestidspunkt.

Stk. 5
De opstillede må sikre, at de opholder sig i Danmark mindst 1 år fra opstillingstidspunktet. Her ses bort fra ferie, praktik og lignende udveksling udenfor Danmark, skal den opstillede sikre sig at kunne varetage bestyrelsesposten.

Stk. 6
Den opstillede skal være til stede under valget. Hvis kandidaten af personlige årsager er forhindret i at deltage fysisk, kan denne deltage elektronisk og herigennem stille op.

Stk. 7
Hvis et bestyrelsesmedlem, i den siddende hovedbestyrelse, ikke kan være fysisk til stede, kan der gives adgang til at deltage elektronisk, herunder stemme elektronisk.

Stk. 8
I tilfælde af, at der ikke kan opstilles og vælges en bestyrelse jf. § 8, Varetager den eksisterende bestyrelse, organisationens drift, indtil afholdelsen af en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal tilse, at den ekstraordinære generalforsamling bliver afholdt hurtigst muligt jf. De gældende vedtægter.

§ 8 AVALAK skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel, hvis hovedbestyrelsen eller 2 lokalforeninger finder det påkrævet.

Stk. 2
Ved ekstraordinær generalforsamling fastsættes dagsorden efter behov.

 

Hovedbestyrelsen

§ 9 Hovedbestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling jf. § 7, Stk. 1, 11, litra a-e.

Hver lokalforening skal vælge 2 hovedbestyrelsesmedlemmer, og disse skal vælges før AVALAK’s generalforsamling afholdes.

Stk. 2
Hovedbestyrelsen skal ved et overdragelsesmøde vælge en næstformand, blandt hovedbestyrelsesrepræsentanterne fra lokalforeningerne. Næstformanden skal træde til som formand, i tilfælde af formanden fratræder fra posten i utide.

Stk. 3
Den siddende hovedbestyrelse skal sikre overgangen til og oplæring af den nye hovedbestyrelse i de to første måneder i bestyrelsesåret.

Stk. 4
Formandens vigtigste opgave er at tilse, at hovedbestyrelsen arbejder forsvarligt ud fra de beslutninger, der er taget, samt at være koordinator for arbejdet.

Stk. 5
Kassererens vigtigste arbejdsopgave er at varetage bogføringen kontinuerligt på forsvarlig måde, samt at komme med statusrapporter om organisationens økonomi til hvert hovedbestyrelsesmøde.

Stk. 6
Forhandlerens vigtigste opgave er at varetage, og bestræbe på at forbedre de studerendes uddannelsesmæssige interesser. Forhandleren skal have en dialog med Naalakkersuisut, ved behandlinger af lovgivning der vedrører de studerendes interesser. Avalak som helhed er forpligtet til at komme med input til forhandlerrejsen.

Stk. 7
Informationskoordinatoren har ansvaret for at videreformidle information fra hovedbestyrelsen til AVALAK’s medlemmer, med henblik på at styrke forståelsen af, og deltage i, hovedbestyrelsens løbende arbejde. Informationskoordinatoren har også ansvaret for at AVALAK har en tilstedeværelse i medierne.

Stk. 8
Fundraiserens opgave er at søge midler til organisationens drift, samt til større arrangementer. Såfremt ingen opstiller som fundraiser til generalforsamlingen, kan bestyrelsen internt vælge en fundraiser, hvorfor mangel på valg af fundraiser ved generalforsamlingen ikke udløser ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 9
International Officers opgave er at varetage kontakten med NOM og de deltagende landes studenterorganisationer, samt indgå i nærmere samarbejde med DSF, Ili-Ili, MFS og LÍS.

Stk. 10
De 8 hovedbestyrelsesrepræsentanters hovedopgave er at formidle kontakten mellem lokalforeningerne og hovedbestyrelsen, samt deltage aktivt i hovedbestyrelsesarbejdet.

Stk. 11
Hovedbestyrelsen skal følge AVALAK’s håndbog.

§ 10 Hovedbestyrelsen skal holde møde én gang om måneden eller efter behov. Møderne kan i nogle tilfælde afholdes elektronisk. Dog bør hovedbestyrelsen holde møde samlet mindst hvert kvartal.

Stk. 2
Ved afstemninger under hovedbestyrelsesmøder er simpelt flertal afgørende. Ved stemmelighed er formandens afgørende.

Stk. 3
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst formand eller næstformand samt 3 hovedbestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 4
Ved beslutninger af vigtig karakter skal mindst halvdelen af hovedbestyrelsen være til stede. Dette kan fraviges ved presserende sager.

Stk. 5
Fuldtallig deltagelse ved hovedbestyrelsesmøderne skal tilstræbes. Hvis en hovedbestyrelsesrepræsentant er forhindret, skal lokalforeningen tilstræbe at en suppleant møder op.

Stk. 6
Suppleanter har samme rettigheder og pligter, som de ordinære bestyrelsesmedlemmer. De har fuldt adgang til alle informationerne vedrørende bestyrelsesarbejdet.

Stk. 7
Såfremt en næstformand, kasserer, forhandler, informationskoordinator eller evt. fundraiser afgår i utide, vælger hovedbestyrelsen en afløser blandt hovedbestyrelsens medlemmer.

Stk. 8
Såfremt en hovedbestyrelsesrepræsentant afgår i utide, er det lokalforeningens pligt at erstatte vedkommende.

Stk. 9
Ved forsømmelse af arbejdsopgaver i sådan en grad, at det går udover organisationen AVALAK’s overordnet formål, skal hovedbestyrelsen vurdere om bestyrelsesmedlemmet er egnet til at varetage opgaven yderligere og kan udvælge en afløser i blandt hovedbestyrelsens medlemmer.

Stk. 10
Mødearrangementer, arrangeret af hovedbestyrelsen skal varsles i hvis muligt 7 dage før til lokalforeningerne, således disse har mulighed for at fremsende forslag.

Stk. 11
Udgifterne i forbindelse med hovedbestyrelsesmødet for hovedbestyrelsen skal afholdes af organisationen.

Stk. 12
Hovedbestyrelsesmøderne er som udgangspunkt åbne, med mindre hovedbestyrelsen har et begrundet ønske om at dette ikke sker.

Stk. 13
Dagsorden til hvert hovedbestyrelsesmøde skal indeholde følgende punkter:

a. Valg af referent og ordstyrer

b. Beretning fra hovedbestyrelsesmedlemmer

c. Opfølgning af arbejdsopgaver

d. Evt.

Stk. 14
Referater fra hovedbestyrelsesmøderne skal gøres tilgængelige for medlemmer senest 14 dage efter afholdelse af møderne. Referenten er ansvarlig for at dette sker.

 

Forhandlinger

§ 11 AVALAK bør, med henblik på at forbedre vilkårene for grønlandske studerende, forhandle med følgende:

a. Naalakkersuisut

b. Nationale og internationale organisationer

c. Andre relevante organer

Stk. 2
Hovedbestyrelsen skal godkende dette mandat.

Stk. 3
Forhandleren skal i samarbejde med hovedbestyrelsen fastlægge forhandlingspunkter og mål før starten på nye forhandlingsrunder.

Stk. 4
Hovedbestyrelsen må ikke tilsidesætte det mandat de har fået ved generalforsamlingen.

Stk. 5
Grønlandske studerende i Danmark har mulighed for at henvende sig til AVALAK, med uddannelsessige problemstillinger, der udspringer af de uddannelses relaterede institutioner, herunder Naalakkersuisut, De Grønlandske Huse og andet.
AVALAK er forpligtet til at behandle sagerne fortroligt.

Stk. 6
I de ovenstående personsager skal lokalforeningernes bestyrelse så vidt muligt inddrages.
Forhandleren er ansvarlig og fører forhandlingerne på vegne af AVALAK og involverede parter har tavshedspligt om sagen, også udover siddende periode.

Stk. 7
Forhandleren og evt. et udnævnt bestyrelsesmedlem skal stræbe på at komme på forhandlerrejse mindst én gang i den siddende periode.

a. Målet med dette er at udføre forhandlerens ansvarsområde som beskrevet i § 9, Stk 5.

b. Forhandleren er forpligtet til at skrive forhandlerrapport der skal gøres tilgængeligt på

AVALAK’s hjemmeside. Rapporten skal indeholde formålet med rejsen, overblik over møderne samt en konkluderende del om hvordan rejsen har været.

 

Organisationens politiske stilling

§ 12 Organisationen skal til enhver tid være partipolitisk uafhængig.

 

Organisationens økonomi

§ 13 Hovedbestyrelsen skal søge tilskud fra Naalakkersuisut, fonde og lignende.

Stk. 2
Kontingent fastsættes under generalforsamlingen.

Stk. 3
Kassereren har tegningsret og formanden er tegningsberettiget

Stk. 4
Personer med adgang til AVALAK’s konti, kasseformue eller lignende poster skal før tiltrædelse gøres opmærksom på følgende:

a. At der ved misbrug ikke skal være tvivl om at der vil blive draget til ansvar i henhold til den gældende danske foreningslov.

b. At pågældende har pligt til at tilbagebetale evt. misbrug.

Stk. 5
Hele hovedbestyrelsen er ansvarlig for organisationens økonomi.

Stk. 6
Revisoren skal som minimum være registreret.

 

Ophævelse af organisationen

§ 14 Organisationen kan kun ophæves under en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling efter § 4, Stk 1 eller § 7.

Stk. 2
Under en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling hvor beslutning om organisationens ophævelse tages, skal de delegerede afgøre, hvor organisationens aktiver, efter betaling af evt. gældsposter, skal henlægges eller videregives, idet organisationens formue alene kan anvendes til almennyttige formål.

Stk. 3
Såfremt ophævelse af organisationen bliver nødvendigt, skal de 4 lokalforeninger så vidt muligt prioriteres.

Stk. 4
Organisationen kan kun ophæves efter tilslutning af alle stemmeberettigede under generalforsamlingen.